Onroerend goed op Curaçao

Aankoop/verhuur van onroerend goed te Curaçao

Onroerend goed in privé

Niet-ingezetenen van Curaçao die eigenaar zijn van onroerende goederen op Curaçao, die huuropbrengsten opleveren, zullen daarover inkomstenbelasting verschuldigd zijn op Curaçao.

Indien het aanhouden van de onroerende goederen op eigen naam kan worden beschouwd als zijnde normaal vermogensbeheer, dan zal 65% van de jaarlijkse huuropbrengsten,  na aftrek van kosten zoals service/resort fees, zwembad- en tuinonderhoud, water-en elektra, als belaste opbrengst moeten worden opgegeven.

Hierop kunnen wel de kosten van geldleningen (bijvoorbeeld rente en risicoverzekeringspremies) die ten behoeve van de onroerende goederen zijn aangegaan, op in mindering worden gebracht.

In het geval het exploiteren van het onroerend goed moet worden beschouwd als het drijven van een onderneming, dan is de winst onderworpen aan inkomstenbelasting. Op de huuropbrengsten kunnen dan naast de rentelasten alle gemaakte kosten verband houdende met het onroerend goed (bijvoorbeeld afschrijvingen, verzekeringen, onderhoud) in mindering worden gebracht. De ondernemer heeft daarnaast recht op toepassing van de investeringsaftrek van 10% van de investering uitgezonderd de waarde van de grond.

Het aanhouden van het onroerend goed zal als een onderneming worden beschouwd, indien de investeerder meer dan voor normaal vermogensbeheer vereiste arbeid verricht met het doel om een hoger rendement dan in geval van normaal vermogensbeheer te behalen. Het sluiten van huurovereenkomsten, het innen van de huuropbrengsten en het verrichten van onderhoud ter instandhouding van het onroerend goed in goede staat, wordt beschouwd als zijnde normaal vermogensbeheer.

Een ander belangrijk aspect met betrekking tot de kwalificatie als vermogensbeheer of als een onderneming is dat bij de onderneming een in de toekomst behaalde boekwinst bij verkoop van (een deel van) het onroerend goed belast is met inkomstenbelasting. Bij vermogensbeheer is de verkoop van het onroerend goed onbelast voor de inkomstenbelasting.

De inkomstenbelasting kent een progressief tarief, aanvangende met 9,75% en oplopende tot een maximaal tarief van 46,5%. 

Onroerend goed in een NV of BV

Indien het onroerend goed wordt ondergebracht in een naamloze of besloten vennootschap (NV/BV), zal de winst behaald met de verhuur onderworpen zijn aan het winstbelastingtarief van 22%.

Op de huuropbrengsten kunnen in beginsel alle met het onroerend goed gemoeide kosten in mindering worden gebracht. In het jaar van investering heeft de vennootschap recht op een investeringsaftrek van 10% van de investering in de onroerende goederen, uitgezonderd de waarde van de grond. Wordt het onroerend goed verkocht, dan zal een boekwinst onderworpen zijn aan winstbelasting.

Uitkeringen van de winstreserves (dividend) door de vennootschap aan niet-ingezetenen van Curaçao zijn in beginsel niet aan een belastingheffing op Curaçao onderworpen.

Echter indien uitgekeerd wordt aan natuurlijke personen, die in Nederland wonen, dan bedraagt de inkomstenbelasting over dit dividend in Nederland op dit moment 26,9%.

Mocht u een makelaar nodig hebben op Curaçao dan kunnen wij u International Fine Living aanbevelen, een zelfstandig makelaarskantoor dat zich zowel bezighoudt met de verkoop als verhuur van woningen op Curaçao.

https://belastingvoordeelcuracao.nl/2021/12/13/curacao-is-hot-en-niet-alleen-in-graden-celsius/

  Graag meer weten? Download de whitepaper

  Contact formulier

   Contact info

   SmitsVandenBroek Adviseurs | Accountants
   Gouverneurlaan 5
   6002 EC Weert

   contact@belastingvoordeelcuracao.nl
   www.belastingvoordeelcuracao.nl